FILIPINO: Panimulang Linggwistika Part 1

Panuto: Basahin nang mabuti ang sumusunod na mga tanong at piliin ang PINAKA-ANGKOP na sagot.
Panimulang Linggwistika

1. Aling metodo sa pagtuturo ng wika ang ginamit kung ang mga mag-aaral ay nagmememorya ng mahabang talasalitaan, mga anyo ng pandiwa, at mga pangalan?

A. Grammar-translation
B. Audio-Lingual Method
C. Language Acquisition Device
D. Model ni Krashen
Answer: A
2. Aling teorya sa pagkatuto ang ginamit kung ang mga guro ay nagbibigay ng set ng mga simulain at mga pamamaraang madaling isagawa sa pagtuturo?
A. Teoryang Makatao
B. Teoryang Behaviorist
C. Teoryang Innative
D. Teoryang Cognitive
Answer: B
3. Sino ang nagpaliwanag na ang kakayahan sa wika ay kasama sa pagkasilang at likas na nalilinang habang nakikipag-interaksyon ang bata sa kaniyang kapaligiran?
A. Skimmer
B. Gleason
C. Chomsky
D. Lazonov
Answer: C
4. Alin ang ipinalit sa katawagan sa Language Acquisition Device (LAD) na aparatung pang-isipan na taglay ng lahat ng mga bata pagkasilang?
A. Grammar-translation
B. Aniversal Grammar
C. Reinforcement
D. Audio-Lingual Method
Answer: B
5. Alin sa mga sumusunod na pagpipilian ang teorya ng pagkatuto kung saan ipinapaliwanag na ang pagkakamali ay isang palatandaan ng pagkatuto at eksperimentasyon at hindi ito kagyat at tuwirang iwinawasto?
A. Teoryang Behaviorist
B. Teoryang Makatao
C. Teoryang Cognitive
D. Toeryang Innative
Answer: C

6. Aling dulog ang ginagamit sa pagtuklas na pagkatuto sa Teoryang Cognitive kung ito ay nagsisimula sa mga halimbawang patungo sa paglalahat o pagbubuo ng tuntunin?
A. Dulog na pasaklaw
B. Dulog na limitado
C. Dulog na pabuod
D. Dulog na abstrak
Answer: B
7. Aling dulog ang ginagamit kung nagsisimula sa paglalahad ng tuntunin patungo sa pagbibigay ng mga halimbawa?
A. Dulog na limitado
B. Dulog na pasaklaw
C. Dulog na pabuod
D. Dulog na abstrak
Answer: B
8. Aling teorya sa pagkatuto ang magkatulad sa maraming aspekto?
A. Behaviorist at Innative
B. Innative at Makatao
C. Behaviorist at Makatao
D. Cognitive at Innative
Answer: D
9. Alin sa mga sumusunod na metodo sa pagtuturo ng wika ang WALANG KAUGNAYAN sa makataong tradisyon?
A. Suggestopedia
B. Silent Way
C. Monitor Model
D. Community Language Learning
Answer: C
10. Aling proseso sa pagiging dalubhasa sa wika ang tumutukoy sa “kaalaman tungkol” sa wika?
A. Pag-analisa
B. Pag-ebalweyt
C. Pagtamo
D. Pagkatuto
Answer: D

Leave a Comment

Your email address will not be published.