FILIPINO: Panimulang Linggwistika Part 3

Basahin nang mabuti ang bawat tanong ang piliin ang pinaka-ANGKOP na sagot. Isulat ang titik lamang.

1. Naobserba ni Bb. Rina na nagiging mas madali ang proseso ng pagkatuto kaniyang mag-aaral kapag sila ay nasa payapang kapaligiran. Aling dulog ang ginamit ni Bb. Rina?

A. Dulog Natural

B. Dulog Suggestopedia

C. Dulog Total Physical Response

D. Communitt Language Learning

2. Sinisikap ni Bb. Rhyle na ang kaniyang mga mag-aaral ay gumagamit ng kilos kasabay ng kanilang pagsasalita upangas mapadali ang kanilang pagkatuto. Aling dulog ang ginamit ni Bb. Rhyle?

A. Dulog Natural

B. Dulog Suggestopedia

C. Dulog Sitwasyonal

D. Dulog Total Physical Response

3. Aling dulog ang gumagamit ng rape recorder, larawan, pelikula, slides, at iba pang biswal upang mapadali ang pagkatuto ng wika?

A. Dulog istruktural

B. Dulog sitwasyonal

C. Dulog audio lingual

D. Dulog suggestopedia

4. Aling simulain sa pagtuturo ng wika na ipinapakita ang mapaghamong gawaing pangwika, ang pag-uugnay ng wika at kultura?

A. Simulaing Kognitib

B. Simulaing Linggwistik

C. Simulaing Pansaloobin

D. Simulaing Saykolinggwistik

5. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng kakayahang komunikatibo asa pagtuturo ng wika?

A. Sinisiguro ni Leah na angkop ang wikang ginagamit niya sa kaniyang sitwasyon.

B. Isinasabay ni Mia ang galaw ng katawan sa pagsasalita.

C. Sa silid-aklatan nakikipag-usap si Ian.

D. Mas nauunawaan ni Shine ang paksa kapag may lakip na larawan.

6. Naniniwala si Glenmore na ang kaniyang anak ay ipinanganak na may sapat na lakas at kakayahang matuto. Ang gawi at kilos ng kaniyang anak ay maaaring hubugin sa pamamagitan ng pagkontrol sa kaniyang kapaligiran kabilang ang pagkatuto sa wika. Aling teorya sa wika ang pinaniniwalaan ni Glenmore?

A. Teoryang Innative

B. Teoryang Behaviorist

C. Teoryang Cognitive

D. Teoryang Makatao

7. Lumuwas mula sa Bicol patungo aa Maynila si Anna bago siya manganak upang makasiguro na maging Tagalog ang wika ng kaniyang anak. Nabasa kasi niya na ang pagkatuto ng wika ay kasama na mula sa pagkasilang na umuunlad sa pakikipag-interaksyon ng bata sa kaniyang kapaligiran. Aling teorya ng wika ang nabasa ni Anna?

A. Teoryang Innative

B. Teoryang Behaviorist

C. Teoryang Cognitive

D. Teoryang Makatao

8. Napuna ni Tessie na tinitingnan muna siya ng kaniyang anak nang masinsinan bago niya simulang na tawagin siyang mama. Aling teorya ng wika ito?

A. Teoryang Innative

B. Teoryang Behaviorist

C. Teoryang Cognitive

D. Teoryang Makatao

9. Matamang pinag-uukulan ng pansin ni Bb. Sam ang pagbibigay halaga sa saloobin ng kaniyang mag-aaral. Sinisiguro niya na maginhawa ang pakiramdam ng kaniyang mag-aaral upang tiyak na makasukat ang kanilang kakayahan sa paggamit ng wika. Anong teorya ng wika ito?

A. Toeryang Behaviorist

B. Teoryang Innative

C. Teoryang Cognitive

D. Teoryang Makatao

10. Gustong patunayan ni Claire sa kaniyang ate na ang pag-uugali ng bata, dagdag pa ang mga salik pangkapaligiran ay siyang nagiging pundasyon ng pagkatuto ng wika. Anong teorya ng wika ito?

A. Toeryang Behaviorist

B. Teoryang Cognitive

C. Teoryang Innative

D. Teoryang Makatao

Leave a Comment

Your email address will not be published.